GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA BUANGAN TERNAKAN RUMINAN

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Bahagian Penyelidikan Dan Inovasi, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

Industri ternakan dijangka terus berkembang pesat ke arah sistem yang lebih moden untuk menjamin keperluan sumber makanan berasaskan protin mencukupi dan selamat. Walaupun bekalan dan keselamatan makanan menjadi keutamaan, namun aspek penjagaan kebersihan ladang dan kebajikan haiwan perlu diberi perhatian sewajarnya. Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) memainkan peranan yang penting untuk memastikan aktiviti pengeluaran hasil ternakan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kecekapan pengurusan ladang ternakan perlu mempraktikkan amalan penternakan yang baik (GAHP) didalam operasi pengeluarannya dengan melaksanakan biosekuriti kebersihan pada tahap yang terbaik. Penternak perlu memahami dan bersama-sama bertanggungjawab di dalam mempastikan kelestarian alam sekitar seiring dengan sistem penternakan yang ada di ladang-ladang ternakan mereka supaya aktiviti ini tidak menimbulkan masalah pencemaran alam sekitar dan sensitiviti masyarakat. Garis panduan  pengurusan sisa ini diterbitkan supaya ianya dapat membantu penternak bagi menyediakan kaedah pengendalian sisa buangan yang berkesan.

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: