Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 2018-2022

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya.

Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 2018-2022 merupakan satu pelan aktiviti pengurusan organisasi yang menetapkan keutamaan, menggembleng sumber dan tenaga, mengukuhkan operasi dan memastikan semua kakitangan dan pihak atasan berusaha ke arah matlamat yang sama. Pelas ini merupakan satu dokumen yang akan menjadi panduan dan rujukan semua Penyelidikan Veterinar di negara ini. Pelan ini merupakan penerbitan yang pertama seumpamanya dalam menggariskan strategi dalam penyelidikan veterinar. Ia menterjemahkan halatuju penyelidikan veterinar untuk masa hadapan dan digarap berdasarkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sektor ini. Semoga Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 2018-2022 ini memberi manfaat kepada semua dalam memartabatkan penyelidikan veterinar di Malaysia seterusnya mencapai visinya.

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: