Penentuan Pelbagai Drug Veterinar Dalam Makanan Ayam Menggunakan Mass Spectrometry (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Bahagian Penyelidikan dan inovasi  

Ibu Pejabat Jabatan Perkhimatan Veterinar Malaysia

No. Tel:  603- 8870 2000 (O)

 

RINGKASAN INOVASI:

Satu kaedah pengesanan drug veterinar telah dibangunkan meliputi aspek pengekstrakan sampel dan pengoptimakan parameter alat yang digunakan iaitu Mass Spectrometry. Teknik pengekstrakan yang dibangunkan merupakan modifikasi teknik QuECHeRS (quick, easy, cheap, effective, rugged dan safe), di mana ia merupakan teknik yang cepat, mudah, murah, efektif, lasak dan selamat. Kaedah ini berupaya mengekstrak pelbagai drug daripada sampel makanan ayam dengan lebih efisyen melalui pengesktrakan tunggal terhadap kumpulan drug yang mempunyai sifat kimia yang berlainan. Sampel yang telah diekstrak seterusnya akan dianalisa menggunakan instrumen/peralatan romotografi Cecair Berprestasi Tinggi yang digabungkan dengan pengesan Spektrometer Jisim (Mass Spectrometer). Pengesanan drug adalah berasaskan prinsip mass/charge.

 

File Type: pdf
Categories: Diagnostik
Tags: Inovasi
Categories: