Pengesahan Keturunan Ternakan Di Malaysia Melalui Identiti DNA (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Suriaty bt Ramli, Mohd Hafiz bin Abd. Rahman, Ernie Muneerah binti Mohd Adhan & Halimaton Sa’adiah bt Md Tahir

Pengujian ini bersandarkan kepada prinsip di mana anak akan mewarisi satu salinan gen daripada bapa dan satu salinan gen daripada ibunya. Kaedah mikrosatelit merupakan alat yang sangat berkesan dalam menentukan keturunan bagi sesuatu spesies terutama ternakan di lapangan. Di IBVK, kes perebutan ternakan diselesaikan menerusi ujian ini. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu Jabatan dan orang awam dalam mengenalpasti identiti sebenar ternakan tersebut.

File Type: pdf
Categories: Pembiakbakaan
Tags: Inovasi
Categories: